Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá

900.000 cổ phần

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

3. Giá trị nợ phải thu bán kèm cổ phần

46.310.614.289 đồng

4. Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá

Trong đó Tổ chức: 0 nhà đầu tư

02 nhà đầu tư

Cá nhân: 02 nhà đầu tư

5. Tổng lô tài sản đặt mua

900.000 cổ phần kèm 46.310.614.289 đồng nợ phải thu

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

2 phiếu

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

900.000 cổ phần kèm 46.310.614.289 đồng nợ phải thu

8. Giá đặt mua cao nhất

1.013.236.000 đồng

9. Giá đặt mua thấp nhất

1.011.236.000 đồng

10. Giá đấu thành công cao nhất

1.013.236.000 đồng

11. Giá đấu thành công thấp nhất

1.011.236.000 đồng

12. Giá đấu thành công bình quân

1.012.236.000 đồng

13. Tổng số nhà đấu tư trúng giá

Trong đó Tổ chức: 0 nhà đầu tư

01 nhà đầu tư

Cá nhân: 01 nhà đầu tư

14. Tổng lô tài sản bán được

900.000 cổ phần kèm 46.310.614.289 đồng nợ phải thu

15. Tổng số tiền bán được qua đấu giá

1.013.236.000 đồng

Chi nhánh Đà Nẵng - DATC


Thống kê: 2.396.710
Online: 36