Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Ngày 24/11/2015, Quốc hội đã thông qua Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 (Bộ Luật dân sự 2015), có hiệu lực ngày 01/01/2017 và thay thế Bộ Luật dân sự 2005 số 33/2005/QH11 được ban hành ngày 14/06/2005 (Bộ Luật dân sự 2005).

Bộ Luật dân sự là một trong những đạo luật quan trọng, là luật chung của hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự, quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm.

Các đơn vị tra cứu tại mục “ Văn bản pháp luật” trên Website của Công ty hoặc theo đường dẫn:

Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13

Ban Pháp chế - DATC


Thống kê: 2.396.703
Online: 36