Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Quy trình tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng loại trừ khỏi giá trị của doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ trên sổ sách kế toán:

1.  Thống nhất với bên giao kế hoạch bàn giao, tiếp nhận.

- Căn cứ kế hoạch chung về tiếp nhận nợ và tài sản được Lãnh đạo Công ty phê duyệt và thông tin, số liệu đã thu thập được về doanh nghiệp có tài sản loại trừ, DATC liên hệ với bên giao trao đổi và thống nhất kế hoạch bàn giao, tiếp nhận cụ thể.

- Thống nhất với đại diện chủ sở hữu: Có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu có nợ và tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp (chưa bàn giao cho Công ty mua bán nợ) thực hiện bàn giao cho DATC. Yêu cầu doanh nghiệp giữ hộ tài sản chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và biểu mẫu báo cáo (theo mẫu gửi kèm), gửi cho đại diện chủ sở hữu và DATC để chuẩn bị cho việc ký Biên bản bàn giao, tiếp nhận.

- Thông báo với doanh nghiệp giữ hộ tài sản: chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và biểu mẫu báo cáo (do đại diện chủ sở hữu gửi hoặc DATC gửi cho doanh nghiệp) theo qui định. Gửi hồ sơ, tài liệu và biểu mẫu báo cáo cho đại diện chủ sở hữu và DATC để chuẩn bị cho việc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản.

2. Biểu mẫu, hướng dẫn doanh nghiệp lập báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nhận trên sổ sách.

2.1. Các biểu mẫu báo cáo (các Bảng thống kê, phân loại nợ và tài sản loại trừ để bàn giao) cho đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp giữ hộ tài sản, bao gồm:

- Bảng tổng hợp thống kê và phân loại tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp để bàn giao (Mẫu 01: THTS/MBN);

- Bảng kê chi tiết và phân loại tài sản cố định loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp để bàn giao (Mẫu 02: TSCĐ/MBN);

- Bảng kê chi tiết và phân loại vật tư, hàng hoá tồn kho loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp để bàn giao (Mẫu 03: VTHH/MBN);

- Bảng kê chi tiết và phân loại nợ phải thu khó đòi loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp để bàn giao (Mẫu 04: NPT/MBN);

- Bảng danh mục chi tiết hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các khoản nợ phải thu khó đòi loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp để bàn giao (Mẫu 04.1: NPT.DM/MBN);

2.2. Lập báo cáo, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi cho đại diện chủ sở hữu và DATC bao gồm:

- Các bảng thống kê, phân loại nợ và tài sản loại trừ để bàn giao của doanh nghiệp theo qui định tại điểm 2.1 nói trên.

- Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp hoặc quyết định điều chỉnh phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển đổi của cấp có thẩm quyền (nếu có).

- Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến các khoản nợ và tài sản loại trừ doanh nghiệp đã tự xử lý trước thời điểm bàn giao; Các hồ sơ, tài liệu liên quan khác (nếu có).

2.3. Việc giao nhận được thực hiện theo 2 bước:

- Giao nhận trên sổ sách: Để xác lập tư­ cách pháp lý về chủ quyền của DATC (bên nhận) về nợ và tài sản để có thể tiến hành hợp pháp các hoạt động thu hồi, xử lý nợ và tài sản.

- Giao nhận theo thực tế: Việc giao nhận theo thực tế nợ và tài sản được thực hiện trong quá trình xử lý nợ và tài sản.

3. Kiểm tra hồ sơ, thống nhất với bên giao.

- Sau khi nhận được báo cáo, hồ sơ, tài liệu của Bên giao, DATC tiến hành kiểm tra số liệu mẫu biểu. Đối chiếu giá trị nợ và tài sản loại trừ với quyết định công bố giá trị doanh nghiệp hoặc quyết định điều chỉnh phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển đổi của cấp có thẩm quyền (nếu có); tài sản loại trừ doanh nghiệp đã tự xử lý trước thời điểm bàn giao; tài sản không thuộc diện bàn giao (tài sản thuộc diện phải chuyển giao); tài sản bị thiếu hụt mất mát trước thời điểm bàn giao (nếu có); tài sản bàn giao cho DATC.

- Đối với tài sản loại trừ doanh nghiệp đã tự xử lý trước thời điểm bàn giao cán bộ kiểm tra hồ sơ tài liệu có liên quan để xác định thời điểm doanh nghiệp xử lý tài sản trước hay sau ngày có Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, số tiền thu hồi đã nộp, chưa nộp để có kiến nghị xử lý tại biên bản bàn giao.

- Làm rõ, điều chỉnh số liệu, bổ sung tài liệu (nếu cần) để thống nhất số liệu và hồ sơ giao nhận.

4. Ký Biên bản bàn giao nợ và tài sản loại trừ trên sổ sách:

4.1. Sau khi đã kiểm tra, thống nhất số liệu và hồ sơ giao nhận, DATC dự thảo Biên bản bàn giao nợ và tài sản loại trừ trên sổ sách.

Nội dung chính của Biên bản bàn giao bao gồm:

- Số lượng, giá trị theo sổ kế toán các khoản nợ, tài sản loại trừ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp.

- Số lượng, giá trị theo sổ kế toán và trách nhiệm của bên giao đối với các khoản nợ, tài sản loại trừ doanh nghiệp đã tự xử lý trước trước và sau ngày có Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, số tiền thu hồi đã nộp theo quy định, số còn phải nộp DATC.

- Số lượng, giá trị theo sổ kế toán và trách nhiệm của bên giao đối với tài sản loại trừ thuộc diện phải chuyển giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương theo quy định.

- Số lượng, giá trị theo sổ kế toán và trách nhiệm của các bên đối với các khoản nợ, tài sản loại trừ bàn giao cho DATC.

- Chênh lệch do thiếu hụt, mất mát và các lý do khác (nêu rõ nguyên nhân đối với từng trường hợp cụ thể) và trách nhiệm của bên giao đối với việc xử lý các tài sản này.

- Các mẫu biểu báo cáo theo quy định tại điểm 2.1 (kèm theo biên bản)

5. Tiếp nhận hồ sơ nợ (nếu có):

Sau khi ký Biên bản bàn giao trên sổ sách, DATC cùng với doanh nghiệp bàn giao theo nguyên trạng toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan kèm theo danh mục và thuyết minh về các khoản nợ loại trừ bàn giao cho DATC.


Tin đã đăng

    Tin liên quan

      Thống kê: 4.048.942
      Online: 62