Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt

Nếu khi thực hiện cổ phần hoá, DN nào có giá trị phần vốn Nhà nước không đủ để Nhà nước tham gia sẽ được bán cho Công ty Mua bán nợ. Đây là quy định mới của Bộ Tài chính hướng dẫn về trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận nợ, tài sản tồn đọng của DN

Theo đó, Công ty Mua bán nợ được quyền mua, bán, xử lý các khoản nợ, tài sản tồn đọng bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất theo giá thỏa thuận và theo chỉ định; được quyền bán các tài sản cầm cố, thế chấp cho các khoản nợ công ty mua, bán nợ đã mua bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất.

Các DN và tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế được quyền mua, bán các khoản nợ và tài sản tồn đọng theo giá thoả thuận cho công ty này.

Các DN Nhà nước cần giữ 100% vốn Nhà nước theo đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển DN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mà bị thua lỗ, không có khả năng thanh toán nợ cũng thuộc đối tượng phải bán.

Công ty Mua bán nợ đã hoạt động vào tháng 2/2004. Với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, công ty sẽ có trách nhiệm xử lý các khoản tồn đọng của DN bao gồm cả tài sản và quyền sử dụng đất bằng các hình thức: tổ chức đòi nợ trực tiếp, thỏa thuận, đấu giá... Cho đến nay, Chính phủ đã rót 500 tỷ đồng cho DN đặc biệt này và phần còn lại dự kiến sẽ được phân bổ dần đến năm 2005.
Công ty Mua bán nợ khi tiến hành hoạt động được trích 10-20% tổng giá trị để bù đắp chi phí tiếp nhận, quản lý và khuyến khích nhanh, hiệu quả các khoản nợ để thu hồi vốn cho Nhà nước.

Trường hợp Công ty Mua bán nợ sử dụng khoản nợ và tài sản tồn đọng để chuyển thành vốn góp cổ phần, liên doanh, hợp tác thì giá trị được tính sau khi trừ chi phí sửa chữa, nâng cấp tài sản. Hội đồng quản trị của công ty sẽ quyết định phương án đầu tư, mua, bán nợ và có thể huy động vốn có giá trị từ 30 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng, đưa ra các phương án xử lý đối với các DN có giá trị từ 3 đến dưới 5 tỷ đồng.


Tin đã đăng

    Tin liên quan

      Thống kê: 2.351.684
      Online: 57