Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


 

 

Ông Nguyễn Quang Huy
Kiểm soát viên
Ông Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm lại làm Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 208/QĐ-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 13/2/2018. 

 
Thống kê: 2.351.555
Online: 56