Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


 

Ông Phạm Mạnh Thường

Tổng Giám Đốc

 

 

Ông Dương Thanh Hiền

Phó Tổng Giám đốc 

 

Ông Phạm Quang Toản

Phó Tổng Giám đốc 

 

 

 

Ông Phạm Quang Hiền

Phó Tổng Giám đốc

Thống kê: 2.351.626
Online: 54