Thứ Ba, 28/04/2015 - 18:47    
 Văn bản pháp luật
Module chưa được đăng ký. Đăng ký Module

BỘ TÀI CHÍNH

-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP  -  TỰ DO  -  HẠNH PHÚC

Số:  1683  /QĐ-BTC

------------------------------------------

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 6  năm  2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Ban hành Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ

và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

---------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;   

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;   

- Căn cứ Nghị định số 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước;   

- Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp;

- Căn cứ vào Thông tư số 39/2004/TT-BTC ngày 11/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Căn cứ Quy chế quản lý tài chính tạm thời, Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý tài chính trong hoạt động mua, bán nợ và tài sản tồn đọng, đảm bảo chặt chẽ, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện quản lý tài chính, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công ty phải kịp thời báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

      K/T BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

- Thủ tướng, các PTTg (để báo cáo)

- Văn phòng Chính phủ,

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp

- Các Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

- Các Tổng Công ty nhà nước,

- Công báo,

- Như Điều 2,

- Lưu: VP (2), TCCB  

Thứ trưởng

 

 

 

 

 

 

 

LÊ THỊ BĂNG TÂM (đã ký)

Thuộc tính văn bản 
 Tệp đính kém
 1683/QĐ-BTC
 Các văn bản khác
Một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của DNNN (22/09/2014)
Về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (29/05/2014)
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành (05/10/2012)
Về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội (28/10/2010)
Về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (13/05/2009)
Quyết định số 50/2007/QĐ-BTC ngày 21/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điêề lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 199/2003/QĐ-BTC (03/06/2009)
Ngày 6/4/2004, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 55/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt đối với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính (03/06/2009)
Ngày 5/6/2003, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (03/06/2009)
 In Ấn