1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Địa chỉ: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

2.1. Tài sản bán đấu giá:

a) Tên tài sản: Tài sản bảo đảm nợ theo phụ lục 01 đính kèm.

- Toàn bộ tài sản theo phụ lục 01 thuộc sở hữu hợp pháp của LILAMA 3 và không có bất kỳ tranh chấp nào.

- Tài sản được đặt tại Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu Bạch Hạc - CTCP LILAMA 3 – Địa chỉ: Lô số 3 Cụm công nghiệp Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

(Chi tiết tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 60/2020/CTTĐG/CPA Ha Noi ngày 25/5/2020 của  Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội được lưu trữ tại trụ sở DATC)

b) Hồ sơ của tài sản:

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên,  đất:

+ Hợp đồng thuê lại đất tại cụm công nghiệp Bạch Hạc số 22/HĐ-CTL ngày 22/01/2008 giữa Công ty phát triển hạ tầng KCN Phú Thọ và LILAMA 3 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ-CTL ngày 09/12/2013 điều chỉnh diện tích đất thuê.

+ Các văn bản, tài liệu phát sinh liên quan đến hiện trạng đất thuê tại thời điểm bàn giao.

+ Hồ sơ thiết kế, xây dựng nhà xưởng…

- Máy móc thiết bị: Toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến quyền sở hữu các máy móc thiết bị.

c) Hiện trạng tài sản:

- Hiện tại, toàn bộ tài sản được LILAMA 3 đang quản lý, khai thác và sử dụng. Trong thời gian chờ xử lý LILAMA 3 có trách nhiệm quản lý, bảo quản và đền bù khi xảy ra mất mát tài sản.

- Diện tích đất thuê có thể thay đổi theo phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Bạch Hạc, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ (Diện tích đất thuê có thể giảm từ 128.850 m2 theo hợp đồng thuê đất xuống còn khoảng 110.881 m2 theo quy hoạch điều chỉnh).

d) Một số thông tin về nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sử dụng đất:

Theo phụ lục hợp đồng thuê đất số 01/PLHĐ-CTL ngày 09/12/2013 giữa Công ty phát triển hạ tầng KCN Phú Thọ và LILAMA 3, tổng số tiền thuê đất LILAMA 3 phải thanh toán theo hình thức thuê đất trả tiền một lần đối với thời gian thuê đất 50 năm (từ 22/1/2008 đến 18/5/2057) là: 1.288.995 USD, trong đó:

- LILAMA 3 đã thanh toán đợt 1 bằng chuyển khoản: 9.669.000.000 đồng tương đương 600.612,84 USD (theo tỷ giá quy đổi tại thời điểm thanh toán).

- Số tiền còn lại 688.382,16 USD (1.288.995 – 600.612,84) được UBND tỉnh Phú Thọ cho LILAMA 3 trừ vào chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp (bao gồm đường giao thông và đường điện 22kv). Tuy nhiên, sau khi tính toán lại chi tiết diện tích đã giao và được phép sử dụng theo quy hoạch điều chỉnh cho Lilama3, ngày 30/6/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ đã có Thông báo số tiền còn lại mà Lilama3 phải nộp là 312.689,77 USD.

+ Về chi phí đầu tư đường dây 22KV: Hiện LILAMA 3 đang trình các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Phú Thọ để phê duyệt quyết toán và thực hiện các thủ tục đối trừ theo quy định.

+ Về chi phí đầu tư đường giao thông vào Nhà máy: Hiện LILAMA 3 đang trình các cơ quan có thẩm quyền của Phú Thọ hồ sơ quyết toán làm cơ sở trình UBND tỉnh Phú Thọ xem xét hỗ trợ phần chi phí LILAMA 3 đã bỏ ra để đầu tư đường giao thông vào nhà máy.

2.2. Giá khởi điểm: 90.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tỷ đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá; tỷ lệ đấu giá thành (liệt kê một số hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); uy tín ....;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/7/2020 đến hết ngày 29/7/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Ban Mua bán nợ 1).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Hoàng Mạnh Quảng

Ban Mua bán nợ 1 - Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Điện thoại: 024.39454.738 – Máy lẻ: 6007

Di động: 0913113379.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm