Ngày 27/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Nghị định số 129/2020/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020 và bãi bỏ các nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động của DATC tại Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang tiến hành hoàn thiện Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam. Chi tiết nội dung Dự thảo Thông tư đã được công khai lấy ý kiến trên website của Bộ Tài chính từ ngày14/12/2020, cụ thể theo địa chỉ dưới đây:

https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cd/dtvb/ctdtvb?id=15842&_afrLoop=7337315466724985#%40%3F_afrLoop%3D7337315466724985%26centerWidth%3D0%2525%26id%3D15842%26leftWidth%3D100%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D4937axln5_119

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM