Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 hướng dẫn Nghị định 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Căn cứ  Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện nộp và công bố thông tin sau:

- Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) gồm có:

+ Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN

+ Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN

+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN

+ Báo cáo chế độ tiên lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

 

CÔNG TY TNHH MUA BÁN ỢỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm