Căn cứ  Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện công bố thông tin các phụ lục sau:

- Phụ lục V - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất;

- Phụ lục VI - Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có) - Trong năm 2018, DATC không phát sinh;

- Phụ lục VIII -  Công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm