1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá

- Tên: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

2. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tên

tài sản

Địa chỉ

Số lượng

Giá khởi điểm

(Đồng)

Vốn góp cổ phần và nợ phải thu của DATC tại Công ty CP Xây dựng giao thông 503

K693/20 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Số lượng cổ phần: 720.000 cổ phần

- Nợ phải thu (theo sổ sách đến thời điểm 30/09/2019): 8.695.303.954 đồng

- Giá khởi điểm  lô toàn bộ cổ phần và nợ phải thu: 459.050.000

3. Chất lượng và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá:

- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng giao thông 503: Đã tạm ngừng hoạt động từ quý III/2017.

- Tài sản, máy móc thiết bị:

+ Đối với nhà cửa vật kiến trúc: Nhà cửa vật kiến trúc của công ty đã cũ.

+ Máy móc thiết bị: Đã cũ và hư hỏng.

- Tình hình công nợ phải thu, phải trả:

+ Khoản phải thu không có khả năng thu hồi;

+Nợ phải trả không có nguồn chi trả.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên từ 03 đấu giá viên có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước; Đã có Hợp đồng với DATC trong dịch vụ đấu giá Tài sản;

- Về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản và Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 27/11/2019 đến ngày 01/12/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng (Phòng Tiếp nhận và Quản lý đầu tư).

Chi tiết xin liên hệ:

Ông Phan Đại Nghĩa

Phòng Tiếp nhận và Quản lý đầu tư – Chi nhánh DATC Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236. 3889170               Di động: 0901.999.393

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM