1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC); địa chỉ: 51 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản: Tài sản được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, DATC tiếp nhận từ TCT Hàng Hải Việt Nam, CTCP Quản lý và xây dựng đường bộ 234 (Chi tiết tại chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại Ban Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.367.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm sáu mươi bẩy triệu đồng chẵn), đã bao gồm thuế GTGT, trong đó chia ra thành các lô:

                                                                                                                             Đơn vị tính: đồng       

STT

Lô tài sản

 Giá khởi điểm                       (bao gồm VAT)

1

Lô 1: Tài sản tiếp nhận tại TCT Hàng Hải Việt Nam (máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị dụng cụ quản lý, nguyên vật liệu tồn kho)

1.233.000.000

2

Lô 2:  Tài sản tiếp nhận tại CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ 234 (Nhà cửa vật kiến trúc)

134.000.000

 

Tổng cộng

1.367.000.000

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/01/2019 đến ngày 24/01/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở chính DATC, địa chỉ số 51 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ:

Ban Tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản.

Điện thoại: 024 3 9454 912; 024 3 9454 975.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM