1.Tài sản đấu giá: Toàn bộ 10.000 cổ phần (mệnh giá 100.000 đ/cổ phần) của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Công ty cổ phần Thương binh Đoàn Kết.

2. Giá khởi điểm:

          * Giá khởi điểm: 100.000 đ/cổ phần tương đương 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn).

- Tổng số nhà đầu tư tham gia đấu giá : 02 cá nhân.

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02 phiếu.

- Giá đấu thành công cao nhất: 1.005.000.000 đồng (một tỷ, không trăm lẻ năm triệu đồng).

- Giá đấu thành công thấp nhất: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

- Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá: 01 nhà đầu tư cá nhân.

- Tổng giá trị cổ phần bán được và số tiền thu được qua đấu giá: 1.005.000.000 đồng (một tỷ, không trăm lẻ năm triệu đồng).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM DATC