Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước;

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) thực hiện công bố các Báo cáo sau:

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất (Phụ lục V);

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 (Phụ lục VIII).

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm