Căn cứ vào Nghị định số 81/2015/NĐ – CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà Nước.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam thực hiện công bố Phụ lục số IX - Báo cáo tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán)

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM

Tệp đính kèm