- Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.080.000 cổ phần

   Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.080.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá khởi điểm: 6.200 đồng/cổ phần

- Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 06

   Trong đó: 0 tổ chức và 06 cá nhân

- Tổng khối lượng đăng ký mua: 438.000 cổ phần

- Tổng số phiếu tham gia đấu giá hợp lệ: 06

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 438.000 cổ phần

- Khối lượng đặt mua cao nhất: 320.000 cổ phần

- Khối lượng đặt mua thấp nhất: 2.000 cổ phần

- Giá đặt mua cao nhất: 6.200 đồng/cổ phần

- Giá đặt mua thấp nhất: 6.200 dồng/cổ phần

- Giá đấu thành công cao nhất: 6.200 đồng/cổ phần

- Giá đấu thành công thấp nhất: 6.200 đồng/cổ phần

- Giá đấu giá thành công bình quân: 6.200 dồng/cổ phần

- Tổng số nhà đấu tư trúng đấu giá: 06

   Trong đó: 0 tổ chức và 06 cá nhân

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 438.000 cổ phần

   Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

- Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.715.600.000 đồng

Trung tâm Giao dịch, Đầu tư, Tư vấn mua bán nợ và tài sản - DATC