1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (Chi nhánh DATC Đà Nẵng).

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, thiết bị quản lý, nguyên liệu, hàng hóa tồn kho, công cụ dụng cụ. 

- Số lượng (theo danh mục chi tiết đính kèm):

Vật kiến trúc                            : 06 danh mục

Máy móc thiết bị                      : 12 danh mục

Phương tiện vận tải                  : 15 danh mục

Thiết bị quản lý                        : 04 danh mục

Nguyên liệu, hàng hóa tồn kho : 43 danh mục

- Chất lượng tài sản: Tài sản không cần dùng, chờ thanh lý được loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Chi nhánh DATC Đà Nẵng tiếp nhận từ Công ty cổ phần Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang, Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Lai và Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn (Chi tiết tại các chứng thư thẩm định giá được lưu trữ tại Phòng Tiếp nhận và quản lý đầu tư - Chi nhánh Đà Nẵng).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Lô 1: 109.700.000 đồng (Một trăm lẻ chín triệu bảy trăm nghìn đồng).

Bao gồm tài sản tiếp nhận tại tỉnh Khánh Hòa (Công ty cổ phần Xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang).

- Lô 2: 177.507.000 đồng (Một trăm bảy mươi bảy triệu năm trăm lẻ bảy nghìn đồng).

Bao gồm tài sản tiếp nhận tại tỉnh Gia Lai (Công ty cổ phần Chè Biển Hồ, Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, Công ty cổ phần Cấp nước Gia Lai và Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, trong đó kinh nghiệm đấu giá tài sản tồn đọng của nhà nước (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất); tỷ lệ đấu giá thành công;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố;

- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC: Ký hợp đồng Mua bán tài sản đấu giá 3 bên, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 25/10/2018 đến ngày 31/10/2018 (5 ngày làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Viêt Nam tại TP. Đà Nẵng, địa chỉ số 73 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Tiếp nhận và quản lý đầu tư - Chi nhánh DATC Đà Nẵng:

Điện thoại: 0236. 3888292 - 3840277.

CÔNG TY TNHH MUA BÁN NỢ VIỆT NAM