Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng  thông báo về kết quả bán đấu giá 80.000 cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Cổ phần của Công ty cổ phần Nông lâm sản xuất khẩu P’Rao (Công ty P’Rao) do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ;

a. Số lượng cổ phần sở hữu của DATC tại Công ty P’Rao: 80.000 cổ phần;

b. Tài sản đấu giá: toàn bộ lô 80.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông.

2. Giá bán khởi điểm toàn bộ 80.000 CP: 110.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười triệu đồng).

3. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư.

Trong đó:    Tổ chức: 0     Cá nhân: 02

4. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02

5. Giá đấu thành công cao nhất: 111.000.000 đồng.

6. Giá đấu thành công thấp nhất: 110.000.000 đồng.

7. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 01 nhà đầu tư.

Trong đó:    Tổ chức: 0     Cá nhân: 01

8. Tổng giá trị cổ phần bán được và số tiền thu được qua đấu giá: 111.000.000 đồng.     

Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng - DATC