Căn cứ vào Nghị định số 81/2015/NĐ – CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà Nước.

 DATC thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2016.

DATC

Tệp đính kèm