Căn cứ vào Nghị định số 81/2015/NĐ – CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà Nước.

 DATC thực hiện công bố báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016.

DATC

Tệp đính kèm