Chiều ngày 22/05/2017, Đảng ủy Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH TW Đảng khóa XII cho đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoàng Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Lương Hải Sinh, Đảng ủy viên, Tổng Giám đốc; Phạm Ngọc Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và toàn thể đảng viên tại trụ sở chính và Trung tâm Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông trình bày tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông – Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nhiều vấn đề cơ bản, trong đó đi sâu phân tích, đánh giá kỹ: Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Đề án “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Đề án tổng kết 15 năm (2002 - 2017) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa IX “Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng đến Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng năm 2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2016 và xem xét thi hành kỷ luật cán bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thao - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy yêu cầu các đồng chí đảng viên sau khi đã được học tập và quán triệt Nghị quyết cần nắm rõ, đầy đủ quan điểm của Đảng, theo cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân cùng cấp ủy, đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đồng chí cũng khẳng định, toàn thể cán bộ, đảng viên DATC sẽ tổ chức và thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong hoạt động kinh doanh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty trong năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và phát triển Đảng; chú trọng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ, giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

Văn Phòng Đảng Ủy - DATC