- Tài sản bán đấu giá: Toàn bộ 450.000 cổ phần và khoản nợ phải thu do DATC sở hữu tại Công ty CP Xi măng Bắc Kạn-DATC. Tổng giá trị khoản nợ phải thu đến hết thời điểm 30/09/2016 là 88.951.883.666 đồng.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: 1.500.000.000 đồng.

- Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư.

- Giá đặt mua cao nhất: 1.500.900.000 đồng.

- Nhà đầu tư trúng đấu giá: Bà Nguyễn Thị Hoa.

- Tổng số tiền thu được qua bán đấu giá: 1.500.900.000 đồng

Trung Tâm Hà Nội - DATC