Ngày 6/1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 3/3/2017.

Các đơn vị tra cứu tại mục “ Văn bản pháp luật” trên Website của Công ty hoặc theo đường dẫn: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

Ban Pháp chế - DATC