Ngày 02/08/2017, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 80/2017/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản do Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.

Các đơn vị tra cứu tại mục “ Văn bản pháp luật” trên Website của Công ty hoặc theo đường dẫn sau:

Thông tư 80/2017/TT-BTC

Ban Pháp Chế - DATC