Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam  xin thông báo về kết quả bán đấu giá cổ phần của DATC tại Công ty cổ phần Gạch men Cosevco như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá       : 3.690.507 cổ phần.

    Trong đó số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua :3.690.507 cổ phần.

2. Mệnh giá                                                   : 10.000 đồng/cổ phần.

3. Giá khởi điểm                                            : 10.178 đồng /cổ phần.

4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 04 nhà đầu tư.

    Trong đó: Tổ chức: 0    Cá nhân: 04

5. Tổng khối lượng đăng ký mua                  : 3.691.000 cổ phiếu

6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ      : 4

7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ               : 3.691.000 cổ phiếu

8. Khối lượng đặt mua cao nhất                    : 1.430.000 cổ phần

9. Khối lượng đặt mua thấp nhất                   :    311.000 cổ phần

10. Giá đấu thành công cao nhất                    : 10.178 đồng/cổ phần.

11. Giá đấu thành công thấp nhất                   : 10.178 đồng/cổ phần.

12. Giá đặt mua cao nhất                                : 10.178 đồng/cổ phần.

13. Giá đặt mua thấp nhất                               : 10.178 đồng/cổ phần.

14. Giá đấu thành công bình quân                  : 10.178 đồng/cổ phần.

15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá                    : 04 nhà đầu tư.

      Trong đó: Tổ chức: 0    Cá nhân: 04

16. Tổng số lượng cổ phần bán được            : 3.690.507 cổ phần

      Trong đó số lượng cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài: 0 cổ phần.

17. Tổng giá trị cổ phần bán được qua đấu giá: 37.561.980.246 đồng.

18. Tổng số tiền thu được từ bán đấu giá cổ phần: 37.561.980.246  đồng.

Chi nhánh Đà Nẵng - DATC