Chiều ngày 22/12/2016, Đảng ủy Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam phối hợp với Chi bộ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên của hai đơn vị.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Hải, UVBCH Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; đồng chí Lương Hải Sinh, Đảng ủy viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; đồng chí Phạm Ngọc Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam; đồng chí Lê Văn Hoan, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam.

Cùng dự còn có các đồng chí trong BCH Đảng ủy DATC, Chi ủy Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam và toàn thể cán bộ, đảng viên của hai đơn vị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị dành nhiều thời gian học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đặt nhiều kỳ vọng. Nghị quyết Trung ương đã chỉ rõ 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống, về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đây là cơ sở để công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong nội bộ Đảng được thuận lợi, nghiêm túc hơn; đồng thời, tạo điều kiện để nhân dân giám sát, đánh giá chính xác hơn đối với cán bộ, đảng viên. Nghị quyết cũng xác định 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đó là: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội.

Cùng với việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Hội nghị cũng đã được PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tư do thuế hệ mới; Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 vè chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông trình bày tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thao - Phó Bí thư Đảng ủy DATC nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nghị quyết rất quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Trên cơ sở những nội dung Nghị quyết đã được quán triệt tại Hội nghị này, đồng chí Phạm Ngọc Thao yêu cầu mỗi cán bộ và đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Tổ quốc để thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết và viết báo cáo thu hoạch kết quả nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII). Kết quả học tập này cũng sẽ là tiêu chí để đánh giá việc hoành thành nhiệm vụ của Đảng viên./.

 

Văn phòng Đảng ủy - DATC