VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

    Trưởng ban: Ông Nguyễn Danh Dũng

    Số lượng cán bộ:  6

    Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 100/QĐ-MBN ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

    Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên tròn việc thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của Hội đồng thành viên tại Điều lệ Công ty; công tác kiểm soát nội bộ.