• Mua bán nợ xấu tại ngân hàng, cách nào?27/04/2011

   Kiểm soát tối đa nợ xấu song hành với mục tiêu tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khi nợ xấu đang là một ẩn số trên thị trường mua bán nợ thì một định chế tài chính như Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) tiếp cận như thế nào?
  • Cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường mua bán nợ29/07/2010

   Dù DATC đã có những bước đi quan trọng giúp nhiều DN đứng bên miệng vực phá sản hồi sinh, góp phần làm lành mạnh hóa nền tài chính. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số rào cản xung quanh mô hình hoạt động của DATC khiến việc tái cơ cấu tài chính cho DN thua lỗ có những khó khăn nhất định.
  • Mua bán nợ - một giải pháp khá hiệu quả trong giải quyết "nợ tồn đọng" của các doanh nghiệp giao thông xây dựng16/12/2005

   Thông qua việc phối hợp để giải quyết khoản nợ giữa hai đơn vị xây dựng bằng hình thức mua bán nợ thoả thuận đã cho thấy một hướng giải quyết khá hiệu quả vấn đề nợ tồn đọng XDCB hiện nay.
  • DNNN thua lỗ sẽ bị bán cho Công ty Mua bán nợ12/12/2005

   Nếu khi thực hiện cổ phần hoá, DN nào có giá trị phần vốn Nhà nước không đủ để Nhà nước tham gia sẽ được bán cho Công ty Mua bán nợ. Đây là quy định mới của Bộ Tài chính hướng dẫn về trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận nợ, tài sản tồn đọng của DN