Ông Nguyễn Quang Huy
    Kiểm soát viên
    Ông Nguyễn Quang Huy được bổ nhiệm lại làm Kiểm soát viên chuyên trách tại Công ty Mua bán nợ Việt Nam theo Quyết định số 208/QĐ-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 13/2/2018.