Thông tin chung
  - Ngày thành lập : 01/07/2007 
  - Địa chỉ : 366E, CMT8, TP. Cần Thơ
  - ĐT : 07103.884 354 
  - Fax : 07103.821 141
  - Website : sadico.com.vn
  Vốn điều lệ: 50,000 triệu đồng
  Thành phần sở hữu
  Cơ cấu vốn SL cổ phần Giá trị CP (tr.đồng) Tỷ lệ (%)
  DATC 2,550,000 25,500 51.00
  Cty XM Tây Đô 1,000.000 10,000 20.00
  CTCP Gentraco 100,000 1,000 2.00
  CT Thiện Trí 11,000 110 0.22
  Cổ đông ngoài 1,226,100 12,261 24.48
  Cổ đông ưu đãi 112,900 1,129 2.30
  Cộng 5,000,000 50,000 100.00
   
  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính
  Sản xuất xi măng, các sản phẩm từ xi măng và vỏ bao đựng xi măng. Kinh doanh vật liệu xây dựng. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp và uỷ thác. Đầu tư kinh doanh bất động sản.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
      Năm 2007 Năm 2008 KH 2009 Ước 6T/2009
  I Kết quả kinh doanh        
  1 Doanh thu (triệu đồng)  80,398 171,349 125,000 83,000
  2 Tổng chi phí (tr.đồng)  70,343 156,436 120,000 70,000
  3  Lợi nhuận trước thuế (tr.đồng) 10,055 14,913 5,000 13,000
  4  Lợi nhuận sau thuế (tr.đồng) 9,071  10,740  9,750  11,474
  5  Cổ tức (%)  5% 15%  15%   
  II  Bảng cân đối kế toán        
  1  Tổng tài sản (tr.đồng)  175,637  177,315    
  2  Nợ phải thu  26,803  23,025    
  3  Nguồn vốn chủ sở hữu (tr.đồng)  56,411  57,392    
  4  Tổng nợ phải trả (tr.đồng)  119,226  119,923 119,923   
  5  Tổng nộp ngân sách (tr.đồng)  11,948  11,052  4,253  2,955
  III  Chỉ tiêu khác        
  1  Số lao động (người)        333
  2  Thu nhập bq (trđ/người)        2,224
   

  Thông tin CTCP Sadico Cần Thơ đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  Cổ tức
  (%)
  65,000
   
  33,150
   
  51%
   
  31,000
   
  30