BAN TỔ CHỨC NHÂN SỰ 

    Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Sơn

    Số lượng cán bộ:  10

    Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 142/QĐ-MBN ngày 20/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

    Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác tổ chức bộ máy; nhân sự, lao động, tiền lương và nội chính.