BAN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

    Trưởng ban: Ông Nguyễn Anh Tú

    Số lượng cán bộ:  15

    Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 99/QĐ-MBN ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

    Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán và thị trường trong Công ty và các đơn vị thuộc Công ty.