BAN PHÁP CHẾ 

    Trưởng ban: Ông Trần Bùi Toản

    Số lượng cán bộ:  8

    Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 98/QĐ-MBN ngày 10/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

    Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác pháp chế và các hoạt động tố tụng.