Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


BAN MUA BÁN NỢ 1

Trưởng ban: Ông Nguyễn Hải Đông

Số lượng cán bộ:  11

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 75/QĐ-MBN ngày 31/07/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác kinh doanh mua bán, xử lý nợ và tài sản, tái cơ cấu doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục và du lịch.

Thống kê: 2.898.382
Online: 42