BAN HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

    Trưởng ban: Ông Hoàng Nguyên Vũ

    Số lượng cán bộ:  11

    Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 141/QĐ-MBN ngày 20/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

    Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác hợp tác và phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế; quản lý các chương trình, dự án có sự tài trợ trong và ngoài nước; đối ngoại, thông tin tuyên truyền và tổ chức sự kiện.