Bộ Tài chính

Công ty TNHH mua bán nợ việt nam

Doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt


BAN HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Trưởng ban: Ông Hoàng Nguyên Vũ

Số lượng cán bộ:  11

Chuyển đổi và tổ chức lại theo QĐ số: 141/QĐ-MBN ngày 20/10/2017 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, giúp Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc về công tác hợp tác và phát triển kinh doanh trong nước và quốc tế; quản lý các chương trình, dự án có sự tài trợ trong và ngoài nước; đối ngoại, thông tin tuyên truyền và tổ chức sự kiện.

Thống kê: 2.498.125
Online: 9