Thông tin chung
  Vốn điều lệ: 34,000 triệu đồng
  - Ngày thành lập: 12/11/2007
  Thành phần sở hữu
  - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hoà Xá, Nam Định
   
  Cơ cấu vốn
  SL cổ phần
  Giá trị CP
  (triệu đồng)
  Tỷ lệ (%)
  - ĐT: 03503. 847872
   
  - DATC
  869,000
  8,690
  25.559
  - Fax: 03503 847871
   
  - IMC
  1,440,000
  14,400
  42.353
  - Website:
   
  - 03 Công ty
  1,091,000
  10,910
  32.088
   
   
  Tổng cộng
  3,400,000
  34,000
  100.00

  Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính

  - SX và kinh doanh gạch ốp lát Granit.
   
  Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản
   
   
  Năm 2007
  Năm 2008
  KH 2009
  Ước 6T/2009
  I
  Kết quả kinh doanh
   
   
   
   
  1
  Doanh thu (triệu đồng)
   
   
  66,238
  2,803
  2
  Tổng chi phí (triệu đồng)
   
   
   
  3,800
  3
  Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)
   
   
   
  -997
  4
  Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)
   
   
  2,720
  -997
  5
  Cổ tức (%)
   
   
  8%
   
  II
  Bảng cân đối kế toán
   
   
   
   
  1
  Tổng tài sản (triệu đồng)
   
   
   
  89,149
  2
  Nợ phải thu
   
   
   
  1,986
  3
  Nguồn vốn chủ sở hữu (triệu đồng)
   
   
   
  34,000
  4
  Tổng nợ phải trả (triệu đồng)
   
   
   
  50,897
  5
  Tổng nộp ngân sách (triệu đồng)
   
   
  3,343
  10
  III
  Chỉ tiêu khác
   
   
   
   
  1
  Số lao động (người)
   
   
  282
  209
  2
  Thu nhập bình quân (triệu đồng/người)
   
   
  2,000
  1,250

   

   

  Thông tin CTCP Gạch ốp lát Việt ý - DATC đến 31/5/2011

   
  Vốn điều lệ
  (31/12/2010)
  (tr.đồng)
  Vốn đầu tư của DATC
  (tr.đồng)
  Tỷ lệ
  đầu tư
  (%)
  Lợi nhuận
  (tr.đồng)
  34,000
   
  8,690
   
  26%
   
  16