Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản
01/2017/NĐ-CP 06/01/2017 Ngày 6/1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 3/3/2017. Tải xuống
34/2016/TT-BTC 08/09/2016 Thông tư ban hành quy chế quản lý Tài chính của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam Tải xuống
26/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải xuống
27/2016/TT-BLĐTBXH 01/09/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tải xuống
69/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ Tải xuống
08/2016/TT-NHNN 16/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam Tải xuống
51/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Quy định quản lý Lao động, Tiền lương và Tiền thưởng đối với người Lao động làm việc trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Tải xuống
52/2016/NĐ-CP 13/06/2016 Quy định Tiền lương, Thù lao, Tiền thưởng đối với người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải xuống
Luật số: 92/2015/QH13 25/11/2015 Ngày 25/11/2015, Quốc hội đã ban hành Bộ luật tố tụng dân sự 2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016 (trừ các quy định cụ thể hóa các quy định mới có liên quan của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì có hiệu lực từ ngày 01/01/2017). Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 bao gồm các quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và nhiều điểm mới so với Bộ luật Tố tụng Dân sự số 24/2004/QH11. Tải xuống
91/2015/QH13 24/11/2015 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 Tải xuống
118/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Ngày 12/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2015 và thay thế Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Tải xuống
116/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Ngày 11/11/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2015. Bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Tải xuống
44/2015/TT-BLĐTBXH 22/10/2015 Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu Tải xuống
97/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Tải xuống
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Ngày 19/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Nghị đình này thay thế Nghị định số 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Tải xuống
91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp Tải xuống
81/2015/NĐ-CP 18/09/2015 Ngày 18/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 05/11/2015. Tải xuống
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Ngày 14/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2015, thay thế cho Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định 43). Tải xuống
135/2015/TT-BTC 31/08/2015 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 135/2015/TT-BTC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Tải xuống
09/2015/TT-NHNN 17/07/2015 Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tải xuống